Servis
0 377 150 060

Neváhejte nás kontaktovat jakýmkoli níže uvedeným způsobem

0 377 150 060* *PO - PÁ od 08:00 do 17:00 hodin

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy dle níže uvedených podmínek, přičemž spotřebitelem je fyzická osoba, která nakupuje za účelem, který nelze převážně přiřadit její profesní, ani podnikatelské činnosti.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


Právo na odstoupení od smlouvy

Jste oprávněni od této smlouvy do 21 dní bez udání důvodu odstoupit.

Lhůta na odstoupení od smlouvy činí 21 dní ode dne,

  • kdy došlo k převzetí zboží Vaší osobou nebo Vámi jmenovanou třetí osobou, která není dopravcem, pokud jste objednali jednu nebo více položek zboží v rámci jedné objednávky a položka, příp. položky byly dodány v rámci jedné zásilky;
  • kdy došlo k převzetí posledního zboží Vaší osobou nebo Vámi jmenovanou třetí osobou, která není dopravcem, pokud jste objednali více položek zboží v rámci jedné objednávky a zboží bylo dodáno v několika zásilkách;
  • kdy došlo k převzetí poslední dílčí dodávky nebo posledního kusu zboží Vaší osobou nebo Vámi jmenovanou třetí osobou, která není dopravcem, pokud jste objednali zboží, které bylo dodáno v několika dílčích dodávkách nebo po kusech.

Platí-li několik výše uvedených alternativ zároveň, začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet až dnem převzetí posledního zboží nebo poslední dílčí dodávky, popř. posledního kusu zboží Vaší osobou nebo Vámi jmenovanou třetí osobou, která není dopravcem. Chcete-li využít svého práva odstoupit od smlouvy, je nutné nás: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, zákaznický servis, Plovární 82/ 3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, pevná linka: +420 377 150 060, mobilní č.: +420 725 698 998, e-mail: servis@mincovni-obchod.cz (adresa sídla: HMK V AG, zastoupená správní rada Joachim Wende, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen) informovat formou jednoznačného sdělení (např. jako dopis, fax nebo e-mail) o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Můžete k tomu využít přiložený vzorový formulář odstoupení od smlouvy, není to však podmínkou. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačuje odeslat sdělení o využití práva na odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení platby použijeme stejný způsob úhrady, jaký jste zvolili při původní transakci, ledaže s Vámi bylo výslovně ujednáno něco jiného; v žádném případě Vám při vrácení platby nebudou účtovány další náklady.

Můžeme pozdržet vrácení platby do doby, než obdržíme zboží zpět nebo než prokážete odeslání zboží zpět, podle toho, která skutečnost nastala dříve. Zboží jste nám povinni zaslat nebo předat na své náklady bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od této smlouvy, a to na adresu Český Mincovní Obchod®, zákaznický servis, Plovární 82/ 3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí. Lhůtu dodržíte, pokud nám odešlete zboží před uplynutím 14 dní. Odpovídáte pouze za případnou ztrátu hodnoty zboží způsobenou v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně u smluv na dodávky zboží, které není předem zhotovené a jehož výroba se řídí individuálním výběrem či požadavky zákazníka nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám zákazníka a rovněž u smluv na zboží, které podléhá kolísání cen na finančních trzích (např. ušlechtilé kovy), na něž nemáme vliv a k němuž dojde ve lhůtě na odstoupení od smlouvy.

Ke stažení:  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Všeobecné obchodní podmínky

Zobrazeno